|

КОЈ БИ ПРЕТПОСТАВИЛ: Развојот на прилепскиот водоводен систем започнува дури од далечната 1945 година!!!

Сподели го ова:opstina

Локацијата на сопствените извори на градот Прилеп се наоѓа северо источно од градот, во непосредна близина на акумулацијата Прилеп. За потребите на градот за фатени се четири извори и тоа : Пештерица, Леково, Пашоски ливади и Душници . Истите биле каптирани постапно во зависност од зголемувањето на потребите од 1945 година наваму, а доводниот цевковод е изграден во периодот 1950 -1955 година. Со порастот на потребите наложено е искористување на подземните води. За таа цел одпочнато е со изградба на пумпни постројки  во периодот од 1965 – 1972 година. Изградени се 12 бунари . Со тек на време поради прекумерна експлоатација поголем дел од бунарите се излезени од употреба и останати се само два бунари.

За задоволување на се поголемите потреби се пристапува кон регионално решавање на проблемот со водоснабдување. Така е изграден Регионалниот водовод Студенчица и пуштен е во употреба  во  септември 1981.

Како последица на големите кризи во водоснабдувањето  во 1990  и 2001 година  се пријде кон нови водозафаќања .Така е изградена пумпната постројка Кошарка , а во 2002 година е ревитализирана пумпната постројка Кишојца – Орушица.

Последен водозафатен објект кој е изграден  е филтерната станица Варош во 2004 година.

Бунарите
 извори за водоснабдување на градот Прилеп

  • Регионален водовод Студенчица

– Капацитет: 1500 л/с
– За Прилеп: 700 л/с
– Дијаметри на цевоводот во мм: 1016, 914, 863.6, 812.8, 762, 711.2
– Кота на изворот 970 м н.в.

  • Пумпна станица Кошарка

– Пeриод на изградба 1991 – 2000
– Батерија од 8 бунари
– Длабочина на бунарите: 30м
– Вкупна издашност: 60 л/с

  • Сопствени извори – локални извори:

Леково, Пашоски ливади, Пештерица, Душници
– Вкупен капацитет 40 – 70 л/сСподели го ова:

Слични објави