Излезе конкурсот за запишување на ученици во прилепските средни училишта за учебната 2022/2023 година

Сподели го ова:
Нема опис за фотографијата.
 • Излезе конкурсот за запишување ученици во прилепските средни училишта за учебната 2022/2023 година. Во прилог Ви ги прикажуваме слободните места во учичишта:
 • СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ ГИМНАЗИЈА „МИРЧЕ АЦЕВ“
  Во прва година ќе се запишат 306 ученици во 9 паралелки со настава на македонски јазик
  според наставни планови и програми за:
  Гимназиско образование – 306 ученици, 9 паралелки, 60 поени минимум
  мак 306 уч. 9 пар.
 • СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“-Во прва година ќе се запишат 322 ученици во 10 паралелки со настава на македонски-јазик според наставни планови и програми за:
 • Здравствена струка – 136 ученици, 4 паралелки
 • медицинска сестра мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум
 • фармацевтски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум
 • физиотерапевтски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум

Текстилно – кожарска струка – 25 ученици, 1 паралелка

Можно е да е слика од 1 лице
 • техничар за изработка на облека
  / техничар за моделирање на
  облека
  *(соработка со компании КОМФИ
  АНГЕЛ ДОО Прилеп, Конфекција
  КУЛИ ДОО Прилеп, ХАТРА
  ДООЕЛ Прилеп, Мартекс)
  мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум
  Лични услуги – 68 ученици, 2 паралелки
 • техничар за козметичка нега
  и убавина
  мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум
 • фризер мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум
  Шумарско – дрвопреработувачка струка – 34 ученици, 1 паралелкa
 • техничар за обработка на дрво мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум
  Геолошко – рударска и металуршка струка – 59 ученици, 2 паралелки
 • геолошко – рударски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум
 • ракувач со рударски машини
  *(соработка со Фимар Балкан АД
  Скопје)
  мак 25 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум
 • СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ОРДЕ ЧОПЕЛА“
 • Во прва година ќе се запишат 254 ученици во 8 паралелки со настава на македонски јазик
 • според наставни планови и програми за:
 • Земјоделско-ветеринарна струка – 93 ученици, 3 паралелки
 • -агротехничар / техничар за
 • агроменаџмент
 • *(соработка со Агроинвест Доо,
 • Научен институт за тутун
 • Прилеп)
 • мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 40 поени минимум
 • техничар по ветеринарна
  медицина
  мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум
 • техничар за фитомедицина мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум
  Градежно-геодетска струка – 34 ученици, 1 паралелка
 • геодетски техничар/
  градежен техничар/
  архитектонски техничар
  мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум
  Хемиско-технолошка струка – 59 ученици, 2 паралелки
 • прехранбен техничар
  *(соработка со Донија Дооел
  Прилеп, Млекара Мики
  Прилеп, Стара фурна Доо
  Прилеп)
  мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум
 • техничар за заштита на
  животната средина / хемиски
  лабораториски техничар
  мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум
  Лични услуги – 34 ученици, 1 паралелка
 • техничар за очна оптика мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум

Здравствена струка – 34 ученици, 1 паралелка

 • медицински лабораторискo- санитарен техничар
  мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум
 • СРЕДНО ОПШТИНСКО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ „КУЗМАН
  ЈОСИФОВСКИ ПИТУ“

  Недостасуваат меморандуми
  Во прва година ќе се запишат 161 ученици во 5 паралелки со настава на
  македонски јазик според наставните планови и програми за:
  Економско – правна и трговска струка – 161 ученици, 5 паралелки
 • економски техничар/бизнис
  администратор
  мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум-економски техничар
  *(соработка со Електроточила
  Инжинеринг ДООЕЛ,
  МАРМАЈОЗ ДООЕЛ,ДООЕЛ
  РС БОБИ 99,)
  мак мак 25 уч. 68 уч. 1 пар. 2 пар. 4 г.тр. 6 4 г.тр. 60 поени минимум60 поени минимум4 – техничар за е-трговија и
  дигитален маркетинг
  мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум- правен техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум- продавач – референт за
  продажни услуги / асистент
  деловен администратор
  мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум
 • СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „РИСТЕ РИСТЕСКИ – РИЧКО“
  Во прва година ќе се запишат 322 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик спореднаставни планови и програми за:
  Машинска струка – 93 ученици, 3 паралелки
 • машински техничар за
  моторни возила / машинско – енергетски техничар
  мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум
 • техничар за производно
  машинство /машински техничар
  *(соработка со компанија ВИК
  ДООЕЛ Прилеп)
  мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55/45 поени минимум
 • автомеханичар / машински
  механичар
  мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум
  Електротехничка струка – 93 ученици, 3 паралелки
 • електротехничар за
  компјутерска техника и
  автоматика / електротехничар за
  електроника и телекомуникации
  мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55/50 поени минимум
 • техничар за индустриска
  мехатроника / електротехничар –
  енергетичар
  *(соработка со компанија
  ВИТАМИНКА АД Прилеп, ГЕНТЕРМ ДООЕЛ Прилеп,)
 • електричар / автоелектроничар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум
  Сообраќајна струка – 68 ученици, 2 паралелки
 • техничар за транспорт и
  шпедиција / техничар за
  логистика во сообраќајот
  мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум
 • техничар за патен сообраќај мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 поени минимум
  Графичка струка – 34 ученици, 1 паралелка
 • графички техничар/ графички
  уредник – дизајнер
  мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум
  Спортска гимназија – 34 ученици, 1 паралелка
  мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 50поени минимум


Сподели го ова:

Слични објави