ЧЕСТИТКИ: Ирена Јакимоска и Глигор Бишев се новоизбраните членови на надзорната комисија на FINANCE THINK

Сподели го ова:

Finance Think е независен и непрофитен институт за економски истражувања и политики, основан во 2012 година. Нивната мисија е да го подобрат влијанието на економските, социјалните и развојните трендови и политики врз граѓаните во Македонија и регионот на Западниот Балкан, преку истражувања, застапување базирано на докази и водено од податоци, и поттикнување критичка дебата за демократските и економските процеси

Имено, Ирена Јакимоска и Глигор Бишев се новоизбраните членови на надзорната комисија на FINANCE THINK.

Истражувањето на Finance Think им помага на носителите на политиките, застапниците на политиките, креаторите на мислење, економските новинари и јавноста да ги разберат прашањата кои влијаат врз обичните граѓани.Сподели го ова:

Слични објави